Καλέστε για συμβουλές 6934 844358| mich.papamichail@gmail.com

Ασφάλιση Επαγγελματικών Ευθυνών

  Είναι γεγονός , στην εποχή μας η αλληεπίδραση των συμπεριφορών και των πράξεων μας , που είναι περισότερο εμφανείς στον αστικό ιστό, γίνονται τελείως μηχανικά , χωρίς πολλές φορές να υπολογίζουμε τις συνέπειες στους άλλους .Πράξεις ή παραλείψεις που προκύπτουν από το αστικό δίκαιο και επιμέρους νομοθεσίες από την άσκηση δραστηριοτήτων μας, προσωπικών ή επαγγελματικών, πρέπει να καλύπτονται νομικά και οικονομικά.

  Οι βασικές κατηγορίες Ασφάλισης Ευθυνών είναι…

• Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης
• Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης
• Ασφάλιση Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης
• Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων
• Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προιόντων και Ανάκλησης τους
• Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Μελλών Διοικητικών Συμβουλίων
• Ασφάλιση Αστικής Περιβαλοντολογικής Ευθύνης
• Ασφάλιση Ευθύνης Κατασκευής Τεχνικών Εργων

Για να ασφαλίσω σωστά τις ευθύνες μου πρέπει να έχω υπόψη…

• Την φερεγγυότητα και την νομική τεχνογνωσία του ασφαλιστή
• Το ύψος των επιδικασθέντων αποζημειώσεων της κατηγορίας μου
• Τη φυσιογνωνία της γεωγραφικής μου περιοχής και τους κινδύνους
• Την κατάρτιση και εκπαίδευση των υπαλλήλων μου
• Τις συμβάσεις μου με εξωτερικούς συνεργάτες.