Καλέστε για συμβουλές 6934 844358| mich.papamichail@gmail.com

Ασφάλιση Ιδιωτικών και Δημοσίων Τεχνικών Έργων

  H υλοποίηση των τεχνικών έργων γίνεται μέσα από αστάθμητους παράγοντες γιατί κάθε τεχνικό έργο εκτίθεται σε κινδύνους μέχρι την αποπεράτωση του. Ο νόμος 2229/94 εισήγαγε την ιδέα για καθιέρωση της απαίτησης για υποχρεωτική ασφάλιση της μελέτης και κατασκευής δημοσίων έργων Σύμφωνα με την διεθνή πρακτική η ασφάλιση τεχνικού έργου αποτελεί πάγια θεσμική απαίτηση. H ασφάλιση τεχνικών έργων, καλύπτει τον κύριο του έργου, και όσους συμμετέχουν στην υλοποίησή του (μελετητές, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργαζομένους).

  Η ασφάλιση τεχνικών έργων   κατηγοριοποιείτε ως εξής :

• Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου Εργολάβων (Contractors’ All risks – CAR)
• Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου ανέγερσης – συναρμολόγησης (Erection all risks – EAR)
• Ασφάλιση Μηχανικού Εξοπλισμού Κατασκευής Τεχνικών Έργων (Contractors’ plant and machinery – CPM)
• . Ασφάλιση Αποπερατωμένων Έργων Πολιτικού Μηχανικού (Civil Engineering Completed Risks – CECR)
• Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών Μηχανημάτων (Machinery Breakdown Insurance – MB)
• Ασφάλιση Έκρηξης Λεβήτων και Δοχείων Πίεσης (Boiler and Pressure Vessel – BPV)
• Ασφάλιση πολυετούς εγγύησης του αποπερατωμένου έργου

  Για να έχω μία σωστή ασφάλιση του τεχνικού έργου μου πρέπει να έχω υπόψη…

• Να ασφαλίσω το πραγματικό κόστος και όχι το συμβατικό
• Να ζητήσω από τον ασφαλιστή προασφαλιστική επιθεώρηση
• Να καλύψω όπου απαιτείτε σωστά τις ευθύνες μου
• Να λάβω υπόψη μου την ύπαρξη ασφαλίσεων σε όσους συμμετέχουν στο έργο
• Να υπολογίσω σωστά τους κινδύνους φυσικών φαινομένων της συγκεκριμένης διάρκειας
• Να επιλέξω ασφαλιστή με ανάλογη εμπειρία και χαρτοφυλάκιο